فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط | معماری نواز

فضاهای شهری اگر برای پاسخگویی به حواس او ساخته نشده باشند و فقط به دلیل رفع نیازهای عملکردی ( که شرطی است لازم و نه کافی) ساخته شوند، نمی توانند فطرت زیبا طلبانه انسان را راضی نگاه دارند. “چیپن” شهر سازی را انجام تلاش منظم و سیتماتیک در جهت پیش بینی گرایش های اجتماعی و اقتصادی یک جامعه و هماهنگ کردن محیط فیزیکی با آن دانسته است. رشته شهرسازی تا حد زیادی به معماری و رشته های هنریشباهت داشته و همین امر باعث شده که این رشته در برخی دانشگاه ها، در دانشکده های مشترک تدریس شوند. جلسه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با معاونین شهرسازی مناطق هشتگانه به ریاست زارع زاده سرپرست معاونت شهرسازی و معماری تشکیل شد.

اما قانون سال ۱۹۸۲ م و ۱۹۸۳ م در این زمینه اختیارات زیادی به مناطق و مقامات محلی داد. امروزه نمایندگی آمایش سرزمین و اقدام های منطقه ای (داتار)، روابط قراردادی با مقامات غیر متمرکز آمایش سرزمین یعنی استان ها (مناطق) برقرار می کند. در صورت داشتن سرمایه، تجربه و سایر شرایط لازم، مهندس شهرسازی می تواند به طور مستقل به تاسیس شرکت مهندسی مشاور شهرسازی بپردازد.

پس از اخذ مدرک کارشناسی فارغ التحصیلان مجدداً باید در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده و این رشته را در مقاطع بعدی ادامه دهند. در این معرفی به بیان بازار کار رشته مهندسی شهرسازی ، وظایف رشته مهندسی شهرسازی ، دوره تحصیلی رشته مهندسی شهرسازی ، مزایای رشته مهندسی شهرسازی ، و … مهندسی شهرسازی یک رشته ترکیبی از مهندسی محیط زیست، مهندسی منابع آب و مهندسی حمل و نقل است. با اینکه این رشته جز رشته های مهندسی است اما در دانشکده هنر و معماری تدریس می شود به عنوان رشته برنامه ریزی شهری می شناسند.

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط | معماری نواز

از راهکارهای تاثیرگذار بر کاهش مصرف انرژی و مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان و نیز کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی آن(افزایش انتشار گازهای گلخانه ای)، بکارگیری انرژی غیرفعال می سایت شهرسازی باشد. نمای ساختمان های مسکونی به عنوان واسطه ی اصلی بین فضای داخلی و خارجی عنصر مهمی جهت کنترل تابش نور خورشید به محیط داخلی و کاهش مصرف انرژی می باشد. در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر مهم‌ترین پدیده و فرآیند مشهود اقلیمى گرماى هواست، از این رو بررسی راهکارهای اقلیمی جهت کنترل جذب و انتقال حرارت خوشید و کاهش بار سرمایش امری ضروری می باشد.

  • نتایج نشان داده‌اند که همبستگی قابل توجهی بین دو شاخص حرارتی و نوری با کیفیت محیط داخلی به ترتیب به میزان 0/59 و 0/42 وجود دارد.
  • بر اساس نتایج بدست ‌آمده از مطالعات میدانی و مقایسه و ارزیابی آن‌ها با مطالعات نظری، چارچوبی اولیه از نظریه زیبایی شناسی در ارتباط با توده های ساختمانی، مشتمل بر مولفه های کالبدی- بصری و غیرکالبدی، ارائه گردید.
  • یک ساختار فضایی ، روابط عمودی سطح سازمانی اش را به صورت ارتباطات منعکس نموده و روابط افقی واحدها را از طریق حوزه های نفوذ و قلمروها نشان می دهد.

تعداد 395 پرسش‌نامه به صورت آنلاین در میان شهروندان و گردشگران شهر رشت جهت جمع آوری اطلاعات تکمیل شده است. داده‌های به دست آمده وارد نرم‌افزار SPSS شد و برای تحلیل داده‌ها از میانگین و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن نشان داد به ترتیب معیارهای برندسازی شهری، کیفیت اطلاعات رسانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی دارای بیشترین اهمیت هستند. سپس با استفاده از نرم‌افزار 3Smart PLS به مدل سازی و تحلیل پژوهش پرداخته شده است. ضریب مسیر معیار‌های رسانه‌های اجتماعی، کیفیت اطلاعات رسانه‌ای و رسانه‌های جمعی به ترتیب با مقادیر 361/0، 279/0 و 124/0 در ارتباط با برندسازی به دست آمدند. نتایج پژوهش نشان داد رسانه‌های اجتماعی به خصوص تبلیغات به واسطه افراد مشهور و تاثیرگذار در فضای مجازی نقش بسیار پررنگی را در شناساندن برند ایفا می‌کند و با سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های اینترنت می‌توان به ارتقای برند شهر کمک نمود که نیازمند تعاملات بیشتری با افراد داخل و خارج کشور است.

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی

What is the impact of a nato russia war on the cryptocurrency market dynamics ?.