فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط | معماری نواز

از راهکارهای تاثیرگذار بر کاهش مصرف انرژی و مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان و نیز کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی آن(افزایش انتشار گازهای گلخانه ای)، بکارگیری انرژی غیرفعال می سایت شهرسازی باشد. نمای ساختمان های مسکونی به عنوان واسطه ی اصلی بین فضای داخلی و خارجی عنصر مهمی جهت کنترل تابش نور خورشید به محیط داخلی و کاهش مصرف انرژی می باشد. در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر مهم‌ترین پدیده و فرآیند مشهود اقلیمى گرماى هواست، از این رو بررسی راهکارهای اقلیمی جهت کنترل جذب و انتقال حرارت خوشید و کاهش بار سرمایش امری ضروری می باشد.

  • نتایج نشان داده‌اند که همبستگی قابل توجهی بین دو شاخص حرارتی و نوری با کیفیت محیط داخلی به ترتیب به میزان 0/59 و 0/42 وجود دارد.
  • بر اساس نتایج بدست ‌آمده از مطالعات میدانی و مقایسه و ارزیابی آن‌ها با مطالعات نظری، چارچوبی اولیه از نظریه زیبایی شناسی در ارتباط با توده های ساختمانی، مشتمل بر مولفه های کالبدی- بصری و غیرکالبدی، ارائه گردید.
  • یک ساختار فضایی ، روابط عمودی سطح سازمانی اش را به صورت ارتباطات منعکس نموده و روابط افقی واحدها را از طریق حوزه های نفوذ و قلمروها نشان می دهد.

فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط | معماری نواز فضاهای شهری اگر برای پاسخگویی به حواس او ساخته نشده باشند و فقط به دلیل رفع نیازهای عملکردی ( که شرطی است لازم و نه کافی) ساخته شوند، نمی توانند فطرت زیبا طلبانه انسان را راضی نگاه دارند. “چیپن” شهر سازی را انجام تلاش منظم و سیتماتیک در جهت پیش بینی گرایش های اجتماعی و اقتصادی یک جامعه و هماهنگ کردن محیط فیزیکی با آن دانسته است. رشته شهرسازی تا حد زیادی به معماری و رشته های هنریشباهت داشته و همین امر باعث شده که این رشته در برخی دانشگاه ها، در دانشکده های مشترک تدریس شوند. جلسه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با معاونین شهرسازی مناطق هشتگانه به ریاست زارع زاده سرپرست معاونت شهرسازی و معماری تشکیل شد.

اما قانون سال ۱۹۸۲ م و ۱۹۸۳ م در این زمینه اختیارات زیادی به مناطق و مقامات محلی داد. امروزه نمایندگی آمایش سرزمین و اقدام های منطقه ای (داتار)، روابط قراردادی با مقامات غیر متمرکز آمایش سرزمین یعنی استان ها (مناطق) برقرار می کند. در صورت داشتن سرمایه، تجربه و سایر شرایط لازم، مهندس شهرسازی می تواند به طور مستقل به تاسیس شرکت مهندسی مشاور شهرسازی بپردازد.

تعداد 395 پرسش‌نامه به صورت آنلاین در میان شهروندان و گردشگران شهر رشت جهت جمع آوری اطلاعات تکمیل شده است. داده‌های به دست آمده وارد نرم‌افزار SPSS شد و برای تحلیل داده‌ها از میانگین و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن نشان داد به ترتیب معیارهای برندسازی شهری، کیفیت اطلاعات رسانه‌ای، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی دارای بیشترین اهمیت هستند. سپس با استفاده از نرم‌افزار 3Smart PLS به مدل سازی و تحلیل پژوهش پرداخته شده است. ضریب مسیر معیار‌های رسانه‌های اجتماعی، کیفیت اطلاعات رسانه‌ای و رسانه‌های جمعی به ترتیب با مقادیر 361/0، 279/0 و 124/0 در ارتباط با برندسازی به دست آمدند. نتایج پژوهش نشان داد رسانه‌های اجتماعی به خصوص تبلیغات به واسطه افراد مشهور و تاثیرگذار در فضای مجازی نقش بسیار پررنگی را در شناساندن برند ایفا می‌کند و با سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های اینترنت می‌توان به ارتقای برند شهر کمک نمود که نیازمند تعاملات بیشتری با افراد داخل و خارج کشور است.

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی

پس از اخذ مدرک کارشناسی فارغ التحصیلان مجدداً باید در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده و این رشته را در مقاطع بعدی ادامه دهند. در این معرفی به بیان بازار کار رشته مهندسی شهرسازی ، وظایف رشته مهندسی شهرسازی ، دوره تحصیلی رشته مهندسی شهرسازی ، مزایای رشته مهندسی شهرسازی ، و … مهندسی شهرسازی یک رشته ترکیبی از مهندسی محیط زیست، مهندسی منابع آب و مهندسی حمل و نقل است. با اینکه این رشته جز رشته های مهندسی است اما در دانشکده هنر و معماری تدریس می شود به عنوان رشته برنامه ریزی شهری می شناسند.

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری