مسابقات راهنمایی جدید USCIS I-140 ATP مورتی – موسسه حقوقی مورتی

05 ژانویه 2024

نوشته شده در ساعت 12:04
در مقر
توسط شای تیلور

توانایی جدید برای پرداخت راهنمایی ارسال شده توسط USCIS به این موضوع می‌پردازد که با I-140 معلق پیوست شده به برنامه I-485 که 180 روز یا بیشتر در انتظار آن است، چه باید کرد: به توانایی پرداخت فقط در زمان تشکیل پرونده نگاه کنید! ما در سال 2021 این موضوع را گزارش کردیم.

منبع: https://www.murthy.com/2024/01/05/new-uscis-i-140-atp-guidance-matches-murthy/

کتاب شیمی مواد غذایی.