نام های متناقض – موسسه حقوقی مورتی

08 فوریه 2024

نوشته شده در ساعت 08:03
در مقر
توسط شای تیلور

تصحیح یا روشن ، هرگونه مغایرت در نام شما در اسناد مختلف می تواند به تسهیل روند مهاجرت شما کمک کند. مقاله مفید ما را در مورد این موضوع بخو،د: نام خانوادگی اول: شوخی مهم نیست!

منبع: https://www.murthy.com/2024/02/08/inconsistent-names/

مهمترین معیارهای خرید خودرو پژو ۲۰۶ دست دوم. کتاب شیمی مواد غذایی. نشست گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد آغاز شد.